PRIVACYVERKLARING

SimonevdW, tolk-, vertaal- en tekstbureau gevestigd aan Mgr. Borretstraat 52, 5375 AC Reek, is wettelijk gezien verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Als tolk-, vertaal- en tekstbureau werken wij met persoonsgegevens van onze klanten. Wij gebruiken deze gegevens om onze diensten aan te bieden en uit te voeren.

Persoonsgegevens die SimonevdW verwerkt

SimonevdW verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch
    • Bankrekeningnummer

Doel en op basis van welke grondslag verwerkt SimonevdW uw persoonsgegevens

SimonevdW verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Betaling van en aan u af te handelen.
• Om diensten bij u af te leveren.
• SimonevdW verwerkt eveneens persoonsgegevens indien ons bedrijf hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
SimonevdW neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. U kunt hierbij denken aan besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens eraan te pas komt.

 

Contact- en offerteformulier

Als u het contactformulier op de website van SimonevdW  invult, dan worden de gegevens die u aan ons bedrijf toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. SimonevdW verzamelt in dit kader uw naam en e-mailadres, aangezien opgave van deze gegevens verplicht is. Het opgeven van de eventuele naam van uw organisatie en telefoonnummer is optioneel. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SimonevdW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens:
• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) zo lang onze zakelijke relatie actief is, u dit toestaat en zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
• Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer zo lang onze zakelijke relatie actief is en u dit toestaat.
• Gewone persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer etc.) na beëindiging van onze zakelijke relatie binnen 1 jaar in onze actieve databases. In de boekhoudkundig-relevante dossiers zo lang de wettelijke bewaarplicht inzake boekhouding geldt.
• Bijzondere persoonsgegevens zoals BSN-nummer direct na beëindiging van onze zakelijke relatie.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SimonevdW verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SimonevdW gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SimonevdW en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar simonestv@home.nl. Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SimonevdW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via simonestv@home.nl.

 

Facebook en Twitter

Onze website bevat knoppen om ons te volgen op Facebook en/of Twitter. Deze knoppen maken gebruik van code die Facebook en Twitter zelf aanleveren. Een onderdeel van die code is een cookie die op uw computer geplaatst wordt. Avanti Language Services kan niets doen aan de manier waarop Facebook en Twitter met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht u het niet eens zijn met hun beleid, volg ons dan alleen via onze eigen website, anders stellen we het op prijs als u ons ook via genoemde sociale media wilt volgen.